ULTIMATE Protect ugniai atsparūs ir dūmų kontrolės kanalai

Ortakiai (kanalai) yra vieni iš galimų gaisro plitimo kelių. Patikimi  ugniai atsparūs (priešgaisriniai) ir dūmų kontrolės kanalai, tinkamas jų įrengimas yra itin svarbu siekiant sustabdyti gaisro plitimą iš gaisro židinio į kitas patalpas, užtikrinti saugius evakuacijos kelius, pašalinti dūmus iš degančios patalpos.


Priešgaisriniai ir dūmų šalinimo kanalai privalo būti išbandyti ir klasifikuoti  pagal standartus LST EN 1366-1, LST EN 1366-8, LST EN 13501-3, LST EN 13501-4  ir kt. ir turėti jų pagrindu išduotus atitikties dokumentus. 
Ugniai atsparūs ir  dūmų kontrolės kanalai įrengiami pagal konkretaus gamintojo reikalavimus ir montavimo instrukcijas.  

Kad pastate (patalpose) būtų įrengti tinkami ortakiai, turi būti įvertinta:

 • paskirtis: ugniai atsparus (vėdinimo, viršslėgio) ar dūmų šalinimo kanalas;
 • ortakio forma: apvalus ar stačiakampis;
 • išpildyti reikalavimai plieniniams ortakiams: skardos storis, sandarumo klasė ir kt.;
 • ortakio klasifikavimas: atsparumas ugniai EI, ugnies padėtis ortakio atžvilgiu, slėgis sistemoje, jeigu reikalinga sandarumas dūmams.

Netikslu, ir net klaidinga, projektinėje dokumentacijoje nurodyti tik priešgaisrinės izoliacijos storį. Skirtingų gamintojų priešgaisrinių ar dūmų kontrolės kanalų  sprendimai, apimantys izoliacines medžiagas, jų storį ir tvirtinimą, plieninius ortakius (sandarumo klasė, skardos storis ir kt.) ir kitus reikalavimus, gali būti skirtingi. Nurodžius tik izoliacinės medžiagos storį, sistemos gali būti „sumaišytos“.

Klaidingai parinktas sprendimas, pvz. dūmų šalinimo sistemoje, kur galimi dideli neigiami slėgiai, panaudotas ugniai atsparus kanalas (gaisro atveju gali būti mechaniškai pažeistas); neteisingai nurodžius izoliacijos tipą ar jos storį, ortakio skardos storį ir kt., ortakio atsparumas ugniai bus mažesnis nei numatyta.
Abiem atvejais ortakis neatliks savo funkcijos su galimomis pasekmėmis: gali nukentėti žmonės, nešalinami dūmai, greičiau nei numatyta išplisti ugnis.

UGNIAI ATSPARŪS (PRIEŠGAISRINIAI) ORTAKIAI

Ugniai atsparūs ortakiai bandomi pagal standartą EN 1366-1, klasifikuojami pagal standartus LST EN 13501-3,  LST EN 15882-1. Ir stačiakampiai, ir apvalūs priešgaisriniai ortakiai bandomi ir klasifikuojami pagal keturis scenarijus – realiame gyvenime galimus atvejus:

Pagal standarto LST EN 1366-1 nuostatas, priklausomai nuo ortakio tipo ir ugnies padėties, bandomi standartizuotų matmenų ortakiai. Bandymų rezultatai galioja ortakiams, kurių matmenys neviršyja standarte nurodytų dydžių (didesnių matmenų ortakiai turi būti bandomi papildomai). Klasifikuojamų ortakių matmenys:

 • apvalūs ortakiai ≤ Ø1000mm;
 • stačiakampiai ortakiai ≤1250x1000mm.    

Reikalingi izoliacijos storiai priklauso nuo bandymų scenarijaus, bet nepriklauso nuo ortakio matmenų.
Statybos techniniuose reglamentuose, projektavimo taisyklėse ortakių ugniai atsparumo reikalavimai nurodomi minutėmis, pvz. EI30. Pilnas klasifikavimas – ortakio orientacija, ugnies padėtis ortakio atžvilgiu – nenurodoma, nes tai priklauso kiekvienu konkrečiu atveju ir turi būti pateikiama projektinėje dokumentacijoje.  

Pavyzdžiui, ugniai atsparaus ortakio klasifikacija  EI30 (ho ve o→i) :

 • EI30       -  ortakio ugniai atsparumo laikas minutėmis (30min.), išlaikant vientisumo ir izoliacijos kriterijus; 
 • ho ve     - klasifikacija galioja horizontaliam ir vertikaliam ortakiui. Gali būti nurodyta tik viena iš padėčių. 

                 Tuo atveju atsparumas ugniai galioja nurodytai ortakio orientacijai.

 • o→i        - nurodo ugnies padėtį ortakio atžvilgiu (outside -> inside). Šis žymėjimas parodo, kad ortakis skirtas, kai ugnis yra ortakio  išorėje;   

atitinkamai:

 • i →o       - ugnis ortakio viduje (inside->outside);
 • o « i        - ortakis skirtas naudoti esant bet kuriai ugnies padėčiai ortakio atžvilgiu. 

Ugniai atsparūs ortakiai ir dūmų šalinimo kanalai gali būti papildomai žymimi „S“  (sandarumas dūmams), pvz.  EI30 (ho ve o→i)S . Sandarumas dūmams yra vienas iš kriterijų vertinant ortakio vientisumą, turi neviršyti leistino nuotėkio dydžio ≤15m3/m2h Jeigu ugniai atsparaus kanalo dūmų nuotėkis yra ≤10m3/m2h, ortakis klasifikuojamas kaip sandarus dūmams ir žymima „S“. Atitinkamai dūmų šalinimo kanalai klasifikuojami sandarūs dūmams, kai nuotėkis neviršyja 5m3/m2h.

DŪMŲ KONTROLĖS KANALAI

Dūmų kontrolės (šalinimo) kanalai yra sudėtinė dūmų ir šilumos kontrolės sistemų dalis. Pagrindinė paskirtis - užtikrinti dūmų ir karštų dujų ištraukimą iš degančios patalpos ir/arba dūmų šalinimą po gaisro. Dūmų kontrolės kanalai gali būti naudojami kaip kombinuota sistema skirta dūmų šalinimui ir patalpų vėdinimui, taip pat viršslėgiui sudaryti neuždūmijamose patalpose.
Yra dviejų rūšių dūmų kontrolės kanalai:
 

 • atskiros patalpos, žymima “single” - dūmai ir karštos dujos iš degančios patalpos ištraukiami į pastato išorę, bet kanalai neina per kitą patalpą;
 • kelių patalpų, žymima “multi” - dūmų ir šilumos šalinimo kanalai, ištraukia dūmus ir karštas dujas ir eina per kitas patalpas. Šiuo atveju,  kanalas privalo atlikti ir ugnies atskyrimo funkciją, užtikrinant atitinkamą atsparumo ugniai laiką.

Ugniai atsparūs ir dūmų kontrolės kanalai yra skirtingos paskirties. Ugniai atsparių kanalų negalima naudoti dūmų šalinimui. Esminis šių kanalų skirtumas - žymiai didesnis dūmų kontrolės kanalų mechaninis atsparumas.

Kelių patalpų dūmų kontrolės kanalams keliami itin griežti reikalavimai  - bandymai atliekami pagal LST EN 1366-8 standartą  tik ugniai atspariems ortakiams , kurie išlaikė bandymus pagal pagal  EN 1366-1 standartą prie 500Pa neigiamo slėgio ir ugniai atsparumo bandymus nustatytam laikotarpiui.  
Dūmų šalinimo kanalai skirti “dirbti” esant itin dideliems neigiamiems slėgiams (iki -1500Pa), dėl to, kaip taisyklė, reikalingas papildomas ortakių išorinis ar/ir vidinis sutvirtinimas. Leistinas maksimalus slėgis nurodomas ortakio klasifikacijoje.

Kaip ir priešgaisriniams ortakiams, norminiuose dokumentuose ugniai atsparumo reikalavimai pateikiami minutėmis nenurodant pilno žymėjimo. Projektinėje dokumentacijoje turi būti pateikiamas pilnas klasifikavimas, pvz.:

EI60 (h0 - ve)S 1000 multi.  
Paaiškinimas:

 • EI60    – vientisumo ir izoliacijos kriterijai minutėmis (60min);
 • ho ve    -  ortakis skirtas dūmų šalinimui horizontalioje ir vertikalioje padėtyse;
 • 1000    -  leistinas maksimalus sumažintas slėgis, Pa (1000Pa); maksimalus leistinas viršslėgis 500Pa.
 • S    -       ortakis sandarus dūmams;
 • multi    - kelių patalpų dūmų kontrolės kanalas.

ULTIMATE PROTECT  - priešgaisrinių ir dūmų šalinimo ortakių izoliacija be kompromisų

Ortakiai, izoliuoti ULTIMATE Protect gaminiais, išbandyti pagal LST EN 1366-1 ir LST EN 1366-8 standartus, klasifikuoti pagal LST EN 13501-3, LST EN 15882-1,  LST EN  13501-4 standartus ir jų atitiktį patvirtina išduoti atitikties dokumentai.
 
UAB “Saint-Gobain Statybos Gaminiai” Lietuvoje tiekia aiškiai apibrėžti gaminius: ULTIMATE Protect (U Protect)  mineralinės vatos plokštes, armuotus demblius, kevalų sekcijas ir kitus komplektuojančius gaminius, skirtus priešgaisrinių ir dūmų šalinimo kanalų įrengimui.

Lentelėse žemiau nurodyti reikalingi ULTIMATE Protect izoliacijos storiai ugniai atspariems ir dūmų šalinimo kanalams, priklausomai nuo ugniai atsparumo laiko, ortakio orientacijos ir ugnies padėties. 

ULTIMATE PROTECT ugniai atsparių ortakių klasifikacijos

ULTIMATE PROTECT dūmų kontrolės kanalų klasifikacijos

Svarbu ne tik tinkama izoliacinė medžiaga, bet ir komplektuojantys gaminiai: plieniniai ortakiai, tvirtinimo detalės, sandarinimo medžiagos ir kt. Ugniai atsparių ortakių detalios įrengimo taisyklės ir reikalavimai pateikiama ULTIMATE Protect montavimo instrukcijoje.  Pagrindiniai reikalavimai ir duomenys pateikiami lentelėje žemiau.

ULTIMATE PROTECT Ugniai atsparių ortakių Pagrindiniai duomenys

Dūmų kontrolės kanalai montuojami kaip ir ugniai atsparūs ortakiai, papildomai sutvirtinant apvalius ortakius plieniniais 40x5mm flanšais, stačiakampius ortakius – vidiniais tvirtinimais su plieniniais vamzdeliais ir srieginiais strypais. Detalios įrengimo taisyklės ir reikalavimai pateikiama montavimo instrukcijoje.

UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ turi teisę keisti ar papildyti informaciją.
Galioja nuo paskutinio keitimo datos (2024.03.13)