Mūsų veiksmai siekiant tvarumo

Our actions in sustainability

Mūsų veiksmai siekiant tvarumo

"Saint Gobain" grupė yra įsipareigojusi užtikrinti, kad mūsų veikla, mūsų darbuotojai ir partneriai drauge kurtų tvaresnį pasaulį.

Išmetamo CO2 kiekio mažinimas: siekiame neutralaus anglies dioksido poveikio

Klimato kaitos švelninimas neatsiejamas nuo mūsų ekonomikos dekarbonizavimo.

Tikslas paprastas: iki 2050 m., turime pasiekti, kad į aplinką būtų išmetama ne daugiau anglies dioksido, nei jo absorbuojama

Šį įsipareigojimą bendrovė "Saint Gobain" prisiėmė 2019 m. pasirašydama JT pasaulinio susitarimo įsipareigojimą "Verslo tikslai užtikrinant, kad klimatas neatšiltų daugiau nei 1,5 °C". Mūsų CO emisijos mažinimo planas apima naujus grupės įsipareigojimus iki 2030 m.: mažinti ne tik tiesiogiai ir netiesiogiai išskiriamą anglies dioksido kiekį, bet ir išmetamųjų teršalų kiekį vertės grandinėje.

  • 33% sumažintas 1-ojo ir 2-ojo lygio išmetamųjų teršalų kiekis (skaičiuojant absoliučiąja verte), palyginti su 2017 m. atskaitos tašku;
  • 16% mažiau išmetamųjų 3-iojo lygio teršalų, palyginti su 2017 m.

Šiuos naujus 2030 m. tikslus patvirtino Mokslu pagrįstų tikslų iniciatyva (SBTi), kuri mano, kad jie atitinka mūsų 2050 m. įsipareigojimą.

Siekdami minėtų tikslų, savo biudžete iki 2030 m. kasmet numatysime apie 100 mln. eurų kapitalo išlaidoms ir moksliniams tyrimams bei plėtrai. 

Taip pat buvo nustatytos dvi vidinės anglies dioksido kainos (investicijoms - 75 eurai už toną COekvivalento ir 150 eurų už toną mokslinių tyrimų ir plėtros projektams), siekiant paskatinti naudoti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias technologijas.

Mūsų perėjimas prie žiedinės ekonomikos

Žiedinė ekonomika - tai atsparaus augimo modelis, pritaikytas prie turimų išteklių pokyčių. Sėkmingas perėjimas prie žiedinės ekonomikos leis ir toliau siūlyti ilgalaikius sprendimus ir paslaugas, kuriuose atsižvelgiama į aplinkosaugos, darbuotojų ir visuomenės lūkesčius ir kurie padės suderinti visų suinteresuotųjų šalių gerovę, tvarumą ir veiklos rezultatus.

Mūsų žiedinės ekonomikos vystymo strategijoje numatyti tikslai:

  • tobulinti produktus ir sprendimus, siekiant sumažinti pirminių žaliavų naudojimo intensyvumą, ir skatinti didesnį perdirbtų arba atsinaujinančių medžiagų panaudojimą; prailginti minėtų produktų ir sistemų naudingo tarnavimo laiką bei palengvinti jų perdirbimą ar pakartotinį naudojimą, taip užtikrinant mažesnį išteklių naudojimo intensyvumą;
  • kurti naujus gamybos procesus;
  • bendradarbiauti su suinteresuotosiomis šalimis, kuriant naujus verslo modelius ir vertės grandines.

Produktų valdymas: skaidrumo didinimas

"Saint Gobain" grupė jau daugelį metų skatina atlikti gyvavimo ciklo vertinimą (LCA), siekdama geriau suprasti ir kontroliuoti savo gaminių poveikį aplinkai. Tokios analizės naudingos siekiant įgyvendinti naujoves, geriau informuoti klientus ir reaguoti į augantį rinkos poreikį siekti didesnio skaidrumo.
"Saint Gobain" yra įsipareigojusi užtikrinti, kad iki 2030 m. 100 proc. grupės pajamų būtų gaunama iš produktų, kuriems taikomi patikrinti LCA (gyvavimo ciklo analizės) arba EPD (aplinkosauginės produktų deklaracijos) metodai (išskyrus platinimo veiklą).

Šiuo metu yra patvirtinta daugiau kaip 1 800 EPD, paskelbtų daugiau kaip 35 šalyse, todėl "Saint Gobain" grupė pagal šį rodiklį yra pirmaujanti pasaulyje patikrintų EPD teikėja statybų sektoriuje.
 

Vandens išteklių valdymo gerinimas

"Saint Gobain" grupės vandens išteklių valdymo politika patvirtina mūsų siekį kuo labiau sumažinti grupės veiklos poveikį vandens ištekliams - tiek sunaudojamo, tiek išleidžiamo vandens atžvilgiu. 
Ilgalaikis mūsų tikslas - naudoti kuo mažiau iš aplinkos paimamo vandens ir siekti, kad pramoninis skystas vanduo nebūtų išleidžiamas į aplinką, kartu vengiant naujo jo poveikio kitai gamtinei aplinkai ir (arba) kitoms suinteresuotosioms šalims. Siekdama šio tikslo, "Saint Gobain" grupė deda visas pastangas ir įsipareigoja:   

  • mažinti vandens paėmimą iš gamtinės aplinkos ir taip optimizuoti procesus, kad būtų naudojama kuo mažiau vandens;
  • kai tik įmanoma, pakartotinai naudoti technologinį vandenį;
  • perdirbti vandenį gamybos vietoje arba už jos ribų, tinkamai išvalant;
  • nebloginti vandens kokybės, mažinant ir kontroliuojant išleidimą į gamtinę aplinką ir užkertant kelią bet kokiai atsitiktinei taršai;
  • nekonkuruoti su vietos gyventojais dėl galimybės naudotis geriamuoju vandeniu.